Privacyverklaring

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NCV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van onze diensten of activiteiten;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Als NCV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door de NCV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Uitvoering geven aan de doelstellingen van het cosmeticapaspoort en het daarbij behorende certificatensysteem.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De deelname/aanmelding van de Beauty Advisor aan het (digitale) cosmeticapaspoort;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NCV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam winkel

Uw persoonsgegevens worden door de NCV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de deelname aan het cosmeticapaspoort

Certificaten

De Beauty Advisor kan twee certificaten behalen. De voorwaarden hiervoor staan op cosmeticapaspoort.nl. De Beauty Advisor kan zelf contact opnemen met de NCV voor het verkrijgen van een certificaat. De NCV controleert de gegevens en kan daarna tot uitgeven van een certificaat overgaan. De NCV kan ook certificaten verstrekken en/of Beauty Advisor uitnodigen voor een bijeenkomst waar het certificaat wordt uitgereikt. De namen van de Beauty Experts en de Masters of Beauty worden vermeld op cosmeticapaspoort.nl (voornaam, tussenvoegsel en achternaam) en in een persbericht naar aanleiding van de uitreiking, tenzij de Beauty Expert of de Master of Beauty de NCV laat weten via info@ncv-cosmetica.nl hier geen toestemming voor te verlenen. Verwijderen van de naam op de website is te allen tijde mogelijk.

Evenementen/bijeenkomsten

De gegevens die de deelnemer op het aanmeldformulier invult worden gebruikt voor het organiseren van de bijeenkomst. Deze gegevens zullen maximaal 3 maanden bewaard worden. Tijdens de evenementen/bijeenkomsten (mede) georganiseerd door de NCV kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen gepubliceerd worden in verslagen/persberichten van de NCV, op cosmeticapaspoort.nl en/of ncv-cosmetica.nl en op sociale media. Door een evenement/bijeenkomst te bezoeken stemt u in dat er foto’s worden gemaakt en deze kunnen worden gepubliceerd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De NCV verkoopt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

Bewaartermijn

De NCV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de NCV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Deze verplichting leggen wij ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wanneer u meent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op.

Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
E: info@ncv-cosmetica.nl
T: 030 6049480

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, op onze website staat altijd de meest actuele versie.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 december 2018.